info@hermes-solutions.si
+386 (0)7 490 23 10

ERP rešitve Hermes

Hermes Solutions > Aktualno / news > Uncategorized > Vsebina ERP rešitve Hermes

Vsebina ERP rešitve Hermes

Posted by: Jasmina Macur
Category: Uncategorized

Glavna knjiga predstavlja temeljno poslovno knjigo za evidentiranje poslovnih dogodkov. Služi kot temeljna evidenca za obračune, ki se izvajajo v knjigovodstvu in računovodstvu. Modul Glavna knjiga zagotavlja analitično, natančno in pregledno spremljanje knjižb, kontov, obračunov in stanj sredstev in obveznosti do virov sredstev. Uporaba je enostavna, hitra in uporabniku prijazna.

Glavna knjiga vključuje in omogoča:

 • knjiženje dokumentov in poslovnih dogodkov
 • prenos (uvoz) in knjiženje elektronskih temeljnic
 • poenostavljeno knjiženje z možnostjo uvoza prejetih e-Računov
 • priprava virmanskih nalogov za plačilni promet
 • DDV evidence z obračunom ter prenosom na portal eDavki
 • pregled temeljnic in dokumentov
 • pregled kontnih kartic po različnih kriterijih z možnostjo izvoza v excel
 • številne šifrante (kontni plan, kupci in dobavitelji, dokumenti, stroškovna mesta, banke, …)
 • pregled, tiskanje in izvoz bruto bilance v excel
 • obdobna poročila in izvoz itd.

Saldakonti so sestavni del Glavne knjige in so namenjeni zbiranju, urejanju, obdelovanju in prikazovanju podrobnih podatkov o razmerjih s kupci in dobavitelji v preteklem obdobju.

Vodenje terjatev kupcev in obveznosti do dobaviteljev vključuje:

 • pregled kartic poslovnega partnerja in pregled stanja z možnostjo izvoza v excel
 • pregled odprtih terjatev in obveznosti ter preplačil po več kriterijih
 • pregled zapadlih in nezapadlih terjatev po več kriterijih
 • pregled plačil po računih za določeno obdobje
 • opomine, tožbe in IOP obrazce
 • kompenzacije

DDV modul je sestavni del Glavne knjige, ki omogoča vodenje davčnih evidenc. Davčne evidence se napolnijo avtomatično iz knjižb zavedenih v Glavni knjigi. Pripravljene davčne knjige lahko pregledujete, urejate ter izpisujete. Na podlagi davčnih knjig se avtomatično pripravi obračun DDVja (DDV-O obrazec), ki se lahko avtomatično prenese na spletni portal eDavkov. Obračun DDVja lahko nato tudi avtomatično poknjižite v Glavno knjigo. Modul omogoča tudi izpis Rekapitulacijskega poročila ter Poročila o dobavah (76. a člen ZDDV). Obe poročili lahko tudi izvozite na portal eDavkov. S kontrolo skladnosti lahko hitro ugotovite morebitne nepravilnosti v davčnih evidencah, izvozi podatkov pa vam omogočajo hitro pripravo datotek potrebnih za davčno kontrolo, v formatu predpisanem s strani FURSa.

Modul Bilančna poročila omogoča poenostavitev priprave zaključnih (letnih) poročil. Vir podatkov je Glavna knjiga s saldakonti, kjer se zajemajo podatki, ki predstavljajo osnovo za pripravo različnih poročil.

Rešitev je v osnovi namenjena pripravi poročil ob zaključku poslovnega leta, kar pa ne predstavlja nobene omejitve za pripravo medletnih poročil. Modul že vključuje osnovne sheme poročil, ki pa jih lahko poljubno spremenite po svojih željah in potrebah ali dodate nove. Tako postane priprava poročil zelo enostavna in predvsem hitra.

Plačilni promet je sestavni del programa Glavna knjiga in omogoča pripravo plačilnih nalogov na podlagi podatkov vnesenih ob knjiženju prejetih listin. Priprava plačilnih nalogov je avtomatska, pripravljene podatke pa lahko naknadno pregledujete in urejate. Plačilne naloge lahko izvozite ter pošljete v bančni program za plačilni promet. Omogočena je priprava ter pošiljanje domačih ter čezmejnih plačil. Plačilne naloge lahko tudi združujete. Modul omogoča tudi izpis plačilnih nalogov na A4 ter izpis seznama plačilnih nalogov, ki so kandidati za plačilo.

Obračun zamudnih obresti je zelo preprost modul, ki izhaja iz podatkov, evidentiranih in obdelanih v Glavni knjigi s saldakonti. Za obračun obresti lahko uporabljate različne nabore obrestnih mer, ki jih pripravite sami. Pri samem obračunu le izberete razpon partnerjev, za katere želite obračunati zamudne obresti, in tip obresti, vse ostalo pa naredi modul sam. Če želite, lahko obračunane obresti tudi poknjižite v Glavno knjigo s saldakonti. Rešitev Zamudne obresti omogoča tudi pripravo posamičnih obračunov, kar pomeni, da sami sestavite obrestni primer, za katerega se nato izvrši obračun obresti. V tem primeru gre za obračun, ki je popolnoma neodvisen od Glavne knjige s saldakonti. Dodatno funkcionalnost Zamudnih obresti je tudi možnost priprave amortizacijskega načrta, s katerim zelo enostavno izračunate vrednost anuitet v primeru dajanja posojil.

Programski modula Poštna knjiga in Likvidatura sta samostojna modula, ki delujeta tudi v medsebojni povezavi.

Poštna knjiga omogoča:

 • enostaven vnos prejete in izdane pošte
 • iskanje pošte po raznih ključih
 • pripenjanje skeniranih dokumentov kot priloge
 • uvoz eRačunov
 • vodenje knjige prejete in odposlane pošte z možnostjo filtriranja in izpisa
 • popis oddanih pošiljk
 • dnevnik obračuna poštnin
 • vodenje podrobne baze poslovnih partnerjev
 • prenos prejetih listin v likvidaturo
 • možnost pošiljanja dokumentov po dokumentarnem toku

Likvidatura omogoča:

 • vodenje postopkov likvidacije prejetih računov
 • dodelitev prejetih računov različnim likvidatorjem
 • lastno evidenco o nelikvidiranih računih za vsakega likvidatorja
 • avtomatičen prenos dokumentov v Glavno knjigo s saldakonti po potrditvi
 • shranjevanje ter pregled dokumentov v Dokumentarnem sistemu
 • pripravo različnih izpisov iz evidence prejetih dokumentov
 • uvoz prejetih e-Računov

Modul je namenjen pripravi faktur in predračunov. Postopek priprave obojih je enak. Fakture in ponudbe lahko združujete v različne fakturne skupine, s čimer povečate njihovo preglednost, obenem pa jim lahko na ta način dodajate informacije, ki utegnejo biti pomembne za konkretnega kupca. Program omogoča tudi pripravo avansnih računov, ki jih lahko kasneje vežete na končni račun, ki posledično vsebuje tudi zahtevano dodatno razdelano specifikacijo davka.

Ključne karakteristike modula Fakturiranje:

 • Poleg faktur in ponudb je možno izdajati tudi dobropise
 • Možnost kopiranja predračuna v račun
 • Možnost kopiranja računov
 • Možnost priprave faktur za obročno plačevanje
 • Možnost priprave faktur iz dobavnic (tudi za sukcesivne dobave)
 • Možnost uvoza DESADV v fakturo
 • Avtomatično razknjiževanje zalog
 • Določanje limitov kupcev (in posledično blokada izdaje ob doseženem limitu)
 • Možnost uporabe različnih cenikov
 • Možnost uporabe rabatnih tabel
 • Avtomatično knjiženje dokumentov v Glavno knjigo s saldakonti
 • Različna poročila
 • Možnost izvozov poročil v Excel

Naročila omogočajo naslednje funkcionalnosti:

 • možnost vnosa prejetega naročila z rezervacijo blaga, ki je na zalogi
 • avtomatsko generiranje faktur za dobavljivo blago
 • za blago, ki ga nimamo na zalogi lahko avtomatično pripravimo naročilo dobavitelju oz. proizvodno naročilo
 • možnost dupliciranja nedobavljenih pozicij ter možnost kopiranja naročil
 • prikaz zgodovine kupcev
 • možnost uporabe katalogov ter verižnih katalogov
 • generiranje povpraševanj pri naročilih dobaviteljev
 • izračun in zapis signalne zaloge ter generiranje naročil iz signalnih zalog
 • različna poročila o stanju naročil (odprta naročila, dobavljena, …)

Naročila kupcem se lahko pripravljajo na več načinov:

 • ročni vnos naročila na osnovi telefonskega klica, elektronske pošte itd.
 • uvoz naročil, kreiranih s strani potnikov.
 • uvoz naročil preko EDIFACT standarda.
 • uvoz naročil izdelanih preko kataloga

Vsa naročila se nato obdelajo, kar pomeni, da se:

 • iz naročila kreira faktura (v primeru, da so vsi naročeni artikli na zalogi),
 • iz naročila kreira naročilo dobavitelju (če določenega artikla ni na zalogi),
 • za del naročila kreira faktura, za del, ki ga ni na zalogi, pa naročilo dobavitelju,
 • iz naročila kreira proizvodni delovni nalog

Integracija z Materialnim poslovanjem in Proizvodnjo

Modul Naročila je povezan na eni strani z Materialnim poslovanjem, na drugi s Proizvodnjo, kar omogoča avtomatiko pri obdelavi naročil.

V primeru, da določenega artikla ni na zalogi:

 • lahko zanj avtomatično kreirate naročilo dobavitelju, enako pa lahko z avtomatiko kreirate naročilo dobavitelju tudi za artikle, katerih zaloga je pod signalno zalogo. Ko je artikel dobavljen, se zanj zopet avtomatično kreira prevzemnica, v nadaljevanju pa se zapira naročilo kupca;
 • lahko zanj avtomatično generirate proizvodni nalog, enako pa lahko z avtomatiko generirate proizvodni nalog tudi za artikle, katerih zaloga je pod signalno. Tudi v tem primeru se ob prevzemu iz proizvodnje avtomatično zapira naročilo kupca.

Naročila se lahko kreirajo v več jezikovnih različicah. Tiskate lahko Potrdilo naročila, Ponudbo, Dobavnico ali pa dokument s poljubnim nazivom. Na voljo pa so vam tudi različna poročila, tako za naročila kupcev, kot tudi naročila dobaviteljem.

Modul Trgovinske kalkulacije vsebuje Trgovsko knjigo ter Konsignacijo in ostala skladišča. Trgovinske kalkulacije so namenjene prevzemu trgovskega blaga ter vodenju konsignacijskih skladišč. Omogočajo kalkulacije z upoštevanjem odvisnih stroškov, možnost vnosa kalkulacije v tuji valuti, graditev cene tako, da sami izberete način (rabat, marža, veleprodajna cena, maloprodajna cena). Omogočen prevzem s čitalcem ali iz naročila, vnos serijskih številk, prenos kalkulacije v glavno knjigo, možnost priprave konsignacijskih prenosnic, konsignacijske odjave za domače in tuje dobavitelje, priprava Trgovske knjige na drobno (TDR) in debelo (TDE), različna poročila in izvoz le-teh v Excel.

Modul je namenjen maloprodajnemu mestu in omogoča naslednje funkcionalnosti:

 • evidentiranje računov na maloprodajnem mestu
 • možnost prodaje iz skladišča ter prodaje storitev
 • možnost prodaje z razknjižbo materiala po kosovnici
 • izdajanje račun davčnim zavezancem
 • evidentiranje plačevanja z različnimi plačilnimi sredstvi
 • davčno potrjevanje računov (modul POS-TAX)
 • možnost vodenja več blagajn
 • uporaba čitalcev pri prodaji artiklov opremljenih z EAN kodo
 • uporaba cenikov pri prodaji
 • podpora za prodajo škropiv
 • priprava temeljnice za Glavno knjigo
 • izpis različnih poročil in analiz

Modul Gotovinska blagajna je namenjen vodenju evidence prejemkov in izdatkov v povezavi z blagajno ter pripravo dnevnika. Dopušča vodenje blagajne z različnimi plačilnimi sredstvi, ki jih določate sami. Na osnovi tega tudi samodejno izračunava višino zneska posameznega plačilnega sredstva v blagajni. Rešitev omogoča tudi vodenje večjega števila blagajn znotraj enega podjetja. Gotovinska blagajna deluje v povezavi z Glavno knjigo s saldakonti, kar pomeni, da se blagajniški dnevniki lahko avtomatično poknjižijo v Glavno knjigo s saldakonti.

Modul omogoča evidentiranje del z gradbeno mehanizacijo. Hitro in enostavno lahko vnesete opravljene strojne ure ter ure delavcev po posameznih delovnih nalogih. Posameznemu stroju določite vse parametre potrebne za obračun del. Na podlagi vnesenih podatkov lahko avtomatično pripravite obračunske fakture ter prenesete podatke o opravljenem delu v obračun plač.

Modul Materialno poslovanje je namenjen vodenju evidenc o prejemih in izdajah blaga, materiala in izdelkov ter gibanju in stanju zalog (omogočen dokup modula Mobilna inventura). Osnovne evidence blaga vključujejo osnovne podatke o blagu (naziv, EM, zalogo, dobavitelj, kataloška št. artikla, EAN koda, blagovno skupino, lokacijo, alternativne enote mere, carinski tarifo, pakiranje), kartico artikla (finančna in skladiščna), podatke o cenah artikla na posameznem skladišču, podatke o pakiranju in embalaži ter serijske številke.

V materialnem poslovanju je omogočeno tako ročno knjiženje različnih tipov transakcij (interni in eksterni prevzemi, interne transakcije, inventurni viški, manjki, dobavnice…) kot generiranje avtomatskih knjižb (izdaja preko fakture, inventura, preskladiščenja, razknjižba po kosovnici). Program omogoča tudi odpiranje delovnih nalogov. Na odprte delovne naloge lahko nato evidentirate porabljen material, opravljene ure ter morebitne druge povezane stroške. Prav tako lahko nato pripravite obračune delovnih nalogov.

Na osnovi transakcij, oziroma dogodkov, so v programu Materialno poslovanje na voljo različna poročila in analize, kot npr.:

 • Poročila o prometu in realizaciji
 • Analiza razlike v ceni (RVC)
 • Poročila o stanjih zaloge
 • Poročila o obračanju zaloge
 • Poročila o gibanju zaloge
 • Finančna poročila in temeljnice za knjiženje v Glavno knjigo
 • Priprava podatkov za OLAP analizo

Delovni nalogi so del programskega modula Materialno poslovanje.

Funkcionalnost omogoča naslednje aktivnosti:

 • evidentiranje storitvenih in proizvodnih delovnih nalogov
 • razpis ter razknjižba porabljenega materiala
 • evidentiranje opravljenih ur ter stroškov podizvajalcev
 • obračuni delovnih nalogov in izračun lastne cene
 • priprava faktur iz zaključenih delovnih nalogov
 • različna poročila in seznami vezani na evidenco delovnih nalogov

Inventura se izvaja v okviru programskih modulov Materialno poslovanje in Osnovna sredstva. Ob inventuri lahko izvajate naslednje aktivnosti:

 • priprava popisnih listov za izvedbo popisa blaga in osnovnih sredstev
 • vnos popisanih stanj z možnostjo vnosa več popisnih listov
 • možnost prenosa inventurnih stanj iz čitalca
 • pregled popisanih zalog
 • pregled viškov in manjkov
 • pregled spremenjenih lokacij osnovnih sredstev
 • avtomatsko knjiženje inventurnih razlik ter odpisov

Modul Skladiščnik je namenjen delu v skladišču in je povezan z ostalimi aplikacijami paketa Hermes 3.0 STD. Modul omogoča naslednje funkcionalnosti:

 • prevzem z razporedom na kupce (razpored se izvrši na podlagi prejetih naročil kupcev)
 • prevzem gotovih izdelkov ter polizdelkov iz proizvodnje
 • izdaja blaga iz evidence prejetih naročil kupcev ter priprava dobavnic in faktur
 • prevzem in izdaja s čitalcem
 • vnos inventure s skenerjem
 • prevzem iz kalkulacij cen

Modul omogoča hitro, enostavno in natančno delo skladiščnika.

Nalepke in izpis črtne kode lahko izpisujete na podlagi prejemov blaga ali pa jih izpišete za blago, ki ga imate že na zalogi. Pri izpisu lahko izberete različne oblike nalepk, ki jih lahko tudi prilagodimo vašim željam in potrebam. Izpisujete lahko tudi deklaracijske nalepke za blago.

V programu za vodenje carinske evidence lahko vodite evidenco blaga na carinskem skladišču tipa D z vsemi pomožnimi evidencami (ECLi…). Program omogoča vodenje evidence prejemov in izdaj iz carinskega skladišča ter vodenje carinskih kartic. Evidentirate lahko prenose iz carinskega skladišča na resno skladišče. Na podlagi vnesenih podatkov lahko enostavno pripravite obračunske fakture za FURS. Pripravite lahko tudi različna poročila in izpise ter izvedete kontrole pravilnosti ter popolnosti podatkov.

Modul Intrastat je namenjen pripravi intrastat poročila. Za najboljši izkoristek funkcionalnosti, ki jih program ponuja, priporočamo uporabo v povezavi z Materialnim poslovanjem. V tem primeru modul pripravi poročili o prejemih in odpremah samodejno, pri čemer upošteva vse pogoje in izjeme. V primeru, da želite program uporabljati samostojno, torej brez povezave z Materialnim poslovanjem, je potrebno podatke o prejemih in odpremah vnesti ročno. Na osnovi pripravljenih poročil pa se generira še datoteka .xml, s katero podatke uvozite na CURS. Rešitev dodatno omogoča še pripravo Poročila o obračunu taks za obremenjevanje okolja (Olje, CO2 in gume), Obračun okoljske dajatve za EE opremo in Poročilo o obračunu trošarin.

Statistika finančnih računov je modul iz nabora rešitev za statistična poročila. Namenjen je pripravi in oddaji poročil za četrtletno zbiranje podatkov o stanjih finančnih sredstev in obveznostih na finančnih računih ter o transakcijah in vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih, ki jih rezidenti izkazujejo kot terjatev ali obveznost do drugih enot oziroma sektorjev v domačem gospodarstvu oziroma do enot iz tujine.

Ko so poročila pripravljena, modul pripravi XML datoteko, s pomočjo katere poročila posredujete na AJPES.

Modul deluje v povezavi z rešitvijo Glavna knjiga s saldakonti, iz katere črpa podatke za pripravo poročil. Sheme za pripravo poročil so v modulu vnaprej definirane, sami pa jih lahko po potrebi tudi dopolnite. Tako so poročila pripravljena hitro in enostavno. Rešitev Statistika finančnih računov vključuje tudi Obvezni pobot, ki je namenjen pripravi podatkov za obvezni pobot. Program pripravi podatke za pobot iz Glavne knjige s saldakonti (iz saldakontskih evidenc). Program omogoča enostavno pripravljanje ter urejanje podatkov pred oddajo. Podatke lahko izvozite v .xml ter nato uvozite na spletni strani Ajpesa.

Osnovna sredstva je namenjen vodenju evidence lastnih osnovnih sredstev. Pri vnosu lahko osnovna sredstva razvrščate v več različnih kategorij, pri čemer lahko sami poljubno dodajate nove tipe kategorij. Na vsakem osnovnem sredstvu lahko vnašate tudi podatke o krepitvah in slabitvah ter različnih medletnih spremembah (popravek nabavne vrednosti, popravek popravka itd.), vsakemu pa lahko dodate tudi sliko in izpišete pripadajočo nalepko s črtno kodo.

Fleksibilno izvajanje obračunov

Obračune lahko izvajate mesečno ali letno in jih poljubno tudi ponavljate. Podatek o obračunani amortizaciji in posledično skupnem popravku vrednosti je takoj zapisan na kartico osnovnega sredstva, kar pomeni, da lahko v vsakem trenutku dobite točen podatek o strošku amortizacije.

V programu Drobni inventar lahko vodite ločeno evidenco drobnega inventarja. Program omogoča vodenje posamične ali masovne evidence. Vodite lahko drobni inventar v zalogi, ki še ni bil dan v uporabo ter ga nato prenašate v uporabo. Za drobni inventar v uporabi nato obračunavate strošek odpisa. Posameznemu drobnemu inventarju lahko tudi določite letno stopnjo odpisa.

Program omogoča:

 • knjiženje nabav in izločitev
 • prenose drobnega inventarja med skladišči
 • obračun odpisov
 • izvedbo popisa in vseh opravil ob inventuri
 • pripravo različnih poročil in izpisov

Modul Plače je namenjen vsem uporabnikom iz gospodarskih družb (d.o.o., d.n.o., d.d.), samostojnim podjetnikom – posameznikov ter uporabnikom v javnemu sektorju (v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS). Rešitev Plače omogoča tudi pripravo obračuna prispevkov za nosilce dejavnosti oziroma lastnike podjetij. Prav tako je možno plače obračunavati za invalide, nerezidente, zaposlenim, za katere ste drugi delodajalec, zaposlenim na individualni pogodbi, zaposlenim preko javnih del, vajencem ter zaposlenim z benifikacijo.

Načini izvajanja obračunov Plač

Obračun Plač lahko izvajate na različne načine, in sicer:

 • vnos v urah, modul na osnovi določene urne postavke zaposlenega izračuna bruto plačo za vsako postavko
 • bruto znesek postavke
 • neto znesek postavke (bruto-prispevki)
 • neto neto znesek (bruto-prispevki-dohodnina)
 • vnos v procentu (%), vrednost te postavke modul izračuna samodejno
 • paketni obračun plač za vse zaposlene naenkrat
 • uvoz obračunskih podatkov iz Excelovih dokumentov
 • kopiranje obračun med meseci
 • omogoča tudi drugačne oblike obračuna
 • dogovorjena plača

Vsaka od obračunskih postavk (redno delo, dopust, nadure itd.) je prosto nastavljiva v smislu načina vnosa, načina obračuna dohodnine, kategorij, ki se na to postavko obračunajo (prispevki iz, prispevki na, dohodnina), ter pozicije na REK-1 in M4.

Samodejno obračunavanje Plač

Pri obdelavi obračuna Plač modul na osnovi vnešenih obračunskih podatkov samodejno obračuna Plače z upoštevanjem vseh olajšav in odtegljajev (krediti, zavarovanja, dodatno pokojninsko zavarovanje itd.), obenem pa (lahko) obračuna tudi razliko do minimalne plače in najnižje osnove za obračun prispevkov (vsako posebej), v primerih, ko je to potrebno. Ko je obračun izvršen, modul samodejno pripravi plačilne naloge in vse pripadajoče obrazce. Vsi obrazci so pripravljeni tako, da jih je možno izvoziti na eDavke, AJPES in ostale inštitucije, ki to zahtevajo. Prav tako lahko pripravite obrazce za oddajo na portalu eVem. Pripravite lahko plačilne liste v tujih jezikih za delavce, ki delajo v tujini.

Rešitev omogoča tudi pripravo različnih poročil, tako na nivoju posameznega obračuna kot tudi na letnem nivoju. V programu lahko vodite tudi evidenco potnih nalogov za službene poti v Sloveniji in tujini.

Upoštevanje oprostitev plačila prispevkov za invalidska podjetja

Program 3.0 Hermes PLAČE je skladen tudi z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D). Invalidska podjetja lahko uveljavljajo oprostitev za vse zaposlene delavce, in sicer so oproščena plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene delavce, ki niso invalidi, le do višine trikratnika vsakokratne minimalne plače v Republiki Sloveniji.

Program Pogodbeno delo je namenjen obračunavanju izplačil vseh vrst pogodbenega ali katerekoli druge vrste dela po ZDoh, ki ga pravne osebe izvajajo kot druga izplačila fizičnim osebam (podjemne pogodbe, najemnine, dividende, nagrade, …).

Modul Pogodbeno delo omogoča:

 • samodejno nastavitev tipov pogodb za obdelavo obračunov (različne obdavčitve)
 • avtomatsko pripravo plačilnih nalogov za obračunane pogodbe in pripadajočih dajatev
 • avtomatsko pripravo obrazca REK-2
 • izvoz podatkov v Xml za portal eVem
 • seznam izplačil za banke
 • seznam obračunane dohodnine
 • šifrant ZDDPO (Zakon o davku od dobička pravnih oseb)
 • možnost vodenja evidence ODO obrazcev
 • navezava posamezne pogodbe s predlogo v RTF formatu (MS Word, OpenOffice Writter…)
 • evidenco oseb, ki sklepajo pogodbe z osebnimi podatki ločeno od plač (posebej zaradi zunanjih sodelavcev)

Kadrovsko-informacijski sistem (KIS) je modul, ki je namenjen celovitem vodenju kadrovskih evidenc, za potrebe kadrovskega inženiringa in upravljanja človeških virov.

Modul Kadrovsko-informacijski sistem vključuje evidence o:

 • matičnih podatkih zaposlenega
 • družinskih (in vzdrževanih) članih
 • poklicu, izobraževanjih, funkcionalnih znanjih, usposabljanjih
 • delovnem mestu
 • dopustih in delovni dobi
 • bivališču
 • prenehanju delovnega razmerja
 • tujcih
 • zdravniških pregledih in cepljenjih
 • letnih razgovorih
 • zadolženi osebni varovalni opremi

Kadrovsko-informacijski sistem vključuje tudi pripravo Odločb o dopustih, obrazcev M1in M3 ter izvoz na portal eVem, zakonskih poročil po ZepDSV ter različnih drugih poročil in seznamov, vezanih na zaposlene. Ob enem vključuje tudi možnost opomnikov na dogodke, ki jih izberete in nastavite sami.

Program Proizvodnja je namenjen proizvodnim podjetjem, ki si želijo kvalitetno elektronsko podporo pri vsakdanjih procesih. Program je sestavljen iz številnih sklopov, ki medsebojno delujejo kot povezana celota.

 • Proizvodnja
 • Šifranti
 • Proizvodni viri
 • Evidence delovnih nalogov
 • Planiranje in terminiranje
 • Lansiranje
 • Razpis blaga
 • Material, zaloga ter rezervacija materiala
 • Izračun lastne cene
 • Pregled dokončanosti po DN ali urah
 • Analize in pokalkulacije proizvodnega naročila

Modul Spremljava delovnega časa omogoča:

 • vodenje šihtnih knjig z možnostjo triizmenskega vnosa, hitrega vnosa, vnosa za obdobje…
 • pri vodenju knjig program upošteva delavnik podjetja ter praznike in proste dneve
 • enostaven prenos podatkov iz šihtnih knjig v obračun plač po matriki, ki jo lahko uporabnik sam nastavi
 • planiranje ter vnosa kontrolnih list
 • primerjavo plana in dejanske realizacije opravljenih ur
 • vodenje ur po sistemu prerazporejenih ur v primeru izvajanja sezonskih del
 • uvoz ur iz Projektnega stroškovnika v kontrolne liste
 • izpis različnih poročil in kontrolnih izpisov

Z modulom Spremljava delovnega časa boste lahko podatke o opravljenem delu enostavno zajemali ter jih avtomatično prenesli v obračun Plač.

Programska rešitev Prodaja POS 3.0 je namenjena vsem uporabnikom, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo (bar, restavracija…). Omogoča celovito podporo tako pri materialnemu kot blagajniškem poslovanju in fakturiranju. Rešitev obvladuje veliko količino blagajniških računov in zagotavlja hiter vnos in izpis računa.

Modul Blagajna, znotraj rešitve Prodaja POS 3.0 je namenjena izdajanju računov strankam, poleg tega pa omogoča še vrsto drugih storitev, kot je npr. hranjenje podatkov o odprtih podatkih na mizah, izpis delnega računa, vrsto enostavnih izpisov s podatki o prometu, trenutni zalogi, načinih plačil, prometu po natakarjih, itd.

Program podpira delo z zaslonom na dotik (Touch Screen). Programska rešitev zagotavlja enostaven prevzem blaga, omogoča enostavno pripravo kalkulacij in zagotavlja pripravo maloprodajne analize.

Modul Prodaja POS 3.0 prinaša:

 • vodenje zalog v skladišču s pripadajočimi evidencami in zapisniki
 • hitri vnos inventurnega stanja
 • analize poslovanja (po urah, časovnih obdobjih, artiklih, blagovnih skupinah, načinih plačil, prodajalcih…)
 • izvoz podatkov v Microsoft Excel
 • preglede in poročila (večje število poročil in izpisov tabel)
 • izpis dnevnih iztržkov po blagajni
 • dnevne zaključke blagajn
 • prijavljanje natakarjev v blagajno s kodo ali kartico
 • prijavljanje natakarjev v blagajno s kodo ali kartico
 • podporo delu z zasloni na dotik – touchscreen
 • urejevalnik zaslonskih gumbov
 • možen vnos natakarja pri izpisu računa – zaključevanje po natakarju
 • enostavno in hitro prodajo